ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

12 Feb ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ορθή επανάληψη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ανάφη 5-02-2016

NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ 95/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

            ΑΔΑ: Ω243ΩΨ0-9ΥΨ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αρ. Μελέτης : 1/2016

 

 1. Ο Δήμος Ανάφης με την υπ’ αριθμό 2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 2/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανάφης, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό επαναληπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την πράξη με τίτλο:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ40

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ ( 120.000,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους του Δήμου Ανάφης.

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 8 Μαρτιου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την επιτροπή του διαγωνισμού και όπως

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης

 1. Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013,του Π.Δ. 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

 • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
 • Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην Ελληνική

γλώσσα.

 • Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολο τους ως απαράδεκτες. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 1η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.
 • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 8η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα

κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως

απαράδεκτες και επιστρέφονται.

 • Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.6

του Ν.4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013

 • Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγηση τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια

πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι από την επιτροπή αξιολόγησης των

προσφορών. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό

δικαίωμα προσφέροντες δύναται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικία

νομοθεσία.

 • Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί μέχρι την

επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα

αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 • Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ’ αυτούς μέσω

της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι στην Ελληνική

γλώσσα και η υποβολή τους θα γίνεται μόνο από τον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 • Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές

απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 • Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

καταθέσουν την προσφορά τους σε μορφή επισυναπτόμενων αρχείων στον διαδικτυακό τόπο

του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. Τα δικαιολογητικά του

διαγωνισμού και η τεχνική προσφορά θα κατατεθούν ως συνημμένα αρχεία επιλέγοντας το είδους αρχείο ως Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά.

 • Η Οικονομική προσφορά θα κατατεθεί ως συνημμένο αρχείο επιλέγοντας το είδους αρχείο ως

Οικονομική Προσφορά.

 • Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο και αφού γίνει η εκτύπωση θα

κατατεθεί ως συνημμένο αρχείο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά είναι το

ποσό ανά τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας .

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς)

ιδιωτικού δικαίου, β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ)

συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου

ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού, διαθέτουν εξειδικευμένη

εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού, πληρούν τους όρους

σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-

μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει

και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ – «Agreement on Government Procurement

(GPA)») του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το

Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ.139/Α/27.06.1997) ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή

συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που

έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο

εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των

προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για τις προμήθειες εξοπλισμού του παρόντος

διαγωνισμού, πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του ως και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται

στο Άρθρο 10 «Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης.

Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συμμετέχον σε Ένωση / Κοινοπραξία ή

Συνεταιρισμό υποψηφίων) μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο με μία και μοναδική προσφορά.

Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία

2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ.3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3) να στηρίζονται για

συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με

αυτούς ή στην κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε

αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής

και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην

Διακήρυξη

 1. Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.).

 1. Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Την 14:00 π.μ της 8 / 03 /2016, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και

κλειδώνει η πλατφόρμα του διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την

ώρα λήξης του διαγωνισμού.

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να

παραληφθούν από το Δήμο Ανάφης μέχρι το αργότερο την 11 / 03/ 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ.

Η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 14 / 03 / 2016 ημέρα Δεύτερα και ώρα 10 : 00 πμ.

Κάθε μέλος της επιτροπής θα πιστοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει

ο φάκελος που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών, της Τεχνικής Προσφοράς

καθώς επίσης και του πίνακα συμμόρφωσης.

Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό και θα το αποστείλει, μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους. (η πλατφόρμα του διαγωνισμού αυτόματα το αποστέλλει και στο email που έχει δηλώσει ο διαγωνιζόμενος).

Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν

πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά.

Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του

διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανάφης.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην διακήρυξη.

 1. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απρόσκοπτης λειτουργίας του λεωφορείου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας Διακήρυξης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της.
 2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
 3. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για

τρείς (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και

ειδικότερα :

-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,

-κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

 1. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

11.Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η προμήθεια θα

διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α) και την Υπ. Απ. 11389/23-3-1993

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) .

 1. Η περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Τοπικό Τύπο, στις 10 /02/ 2016 και στον εθνικό και τοπικό τύπο.

H δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ  ΡΟΥΣΣΟΣ